Exatech geheimhoudings overeenkomst

geheimhoudings overeenkomstOndergetekenden:
 1. Exatech bv, gevestigd aan de Koelestraat 42 te Oud Gastel, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur ing. H.J. Pragt, hierna te noemen "Exatech"


 2. en:

 3. ..
  ..
  ..

 4. hierna te noemen "contractant", anderzijds,

komen als volgt overeen:

 1. onder de geheime kennis in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan alle kennis, informatie en gegevens betreffende: ..
  ..
  ..
  ..
  welke direct of indirect door contractant aan Exatech ter beschikking wordt gesteld.

 2. Exatech zal de geheime kennis uitsluitend gebruiken t.b.v. de door contractant met Exatech overeengekomen werkzaamheden.

 3. Exatech zal de geheime kennis niet mededelen aan enige derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van contractant.

 4. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voorzover de geheime kennis:
  1. reeds in het bezit was van Exatech op het moment dat de kennis door contractant aan Exatech werd medegedeeld.
  2. van algemene bekendheid was, respectievelijk is geworden, indien deze bekendheid niet het gevolg is van een nalaten van Exatech.
  3. op rechtmatige wijze is of zal worden medegedeeld aan Exatech door een derde die het recht had deze te verstrekken.

 5. De verplichting tot geheimhouding geldt voor een periode van 5 jaren, te rekenen vanaf de datum waarop de geheime kennis aan Exatech is medegedeeld.

 6. Indien contractant daarom verzoekt, zal Exatech alle informatie, documentatie, gegevens en goederen welke aan Exatech door contractant in het kader van deze overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, na afloop van de overeengekomen werkzaamheden te retourneren.

 7. Het is Exatech niet toegestaan informatiedragers waarin de geheime kennis geheel of gedeeltelijk is vervat te kopiëren zonder toestemming van de contractant, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het veiligstellen daarvan door middel van backups binnen Exatech, of daarbuiten mits beveiligd met versleuteling. Onder informatiedragers worden alle vormen verstaan, waaronder schriftelijk, microfilm, optische of magnetisch of elektrische dragers.

 8. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen op                            te

Exatech contractant
getekend door getekend door
ing. H.J. Pragt